CZYM JEST RADA RODZICÓW?

 
Rada rodziców jest to demokratycznie wybrana grupa przedstawicieli rodziców wszystkich uczniów danej szkoły. Reprezentują oni ogół rodziców w kontaktach:
z innymi organami szkoły, np. radą pedagogiczną, dyrektorem, lub samorządem uczniowskim, 
z instytucjami pozaszkolnymi, np. z samorządem lokalnym w celu pozyskania funduszy na zajęcia pozalekcyjne, 
z radami rodziców z innych szkół, np. w celu wymiany doświadczeń.

Dla właściwego funkcjonowania rady rodziców konieczne jest, aby działała ona jako autentyczny organ szkoły. Oznacza to, że:
rada rodziców musi być organem autonomicznym, całkowicie niezależnym od rady pedagogicznej oraz dyrektora szkoły, co powinno przejawiać się przede wszystkim w sposobie wybierania jej członków, struktura organizacyjna rady, sposób jej pracy i podejmowania decyzji powinny zapewnić jej niezbędną operatywność, konieczne jest bieżące przekazywanie informacji ogółowi rodziców o prowadzonych przez radę działaniach,rada musi posiadać własny budżet i sprawnie nim zarządzać.

 
 
 
 
 
REGULAMIN RADY RODZICÓW
 
 
 
 
Załącaznik do Uchwały Nr 76/16/17 z dnia 4 września 2017roku
Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 15 im. Polskich Olimpijczyków
ul. Turkusowa 1A;  62-504 Konin
w sprawie Regulaminu Rady Rodziców
 

Regulamin
 
Rozdział I
Postanowienia ogólne
 
Niniejszy regulamin działalności Rady Rodziców zostaje ustalony na podstawie 
Ustawy o prawie oświatowym z dnia 14 grudnia 2016 roku (tj. Dz.U. z 2017 poz. 59) 
 
§ 1
Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:
Szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową nr 15 im. Polskich Olimpijczyków w Koninie,
Statucie – należy przez to rozumieć Statut Szkoły,
Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Szkoły,
Radzie – należy przez to rozumieć Radę Rodziców Szkoły,
Radzie Oddziałowej – należy przez to rozumieć wewnętrzny organ wybierany przez Rodziców uczniów danej klasy,
Zebraniu Klasowym – należy przez to rozumieć zebranie Rodziców uczniów klasy,
Prezydium – należy przez to rozumieć Prezydium Rady Rodziców,
Komisji Rewizyjnej – należy przez to rozumieć Komisję Rewizyjną Rady Rodziców,
Rodzicach – należy przez to rozumieć Rodziców i prawnych Opiekunów uczniów szkoły,
 
§ 2
Kadencja Rady Rodziców i jej organów trwa jeden rok, począwszy od września do dnia 30 września ostatniego roku kadencji.
 
§ 3
Członkostwo w Radzie Rodziców trwa na czas nauki dziecka w szkole . Z chwilą zaprzestania uczęszczania dziecka do szkoły Rodzic przestaje być członkiem Rady Rodziców.
 
§ 4
Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa szczegółowo:
wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady,
szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do Rady Oddziałowej, wyborów reprezentantów do Rady Rodziców Szkoły,
zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców.
    
 
Rozdział II
Cele i zadania Rady Rodziców
 

§ 5
Podstawowym celem Rady Rodziców jest reprezentowanie interesów rodziców uczniów Szkoły poprzez podejmowanie działań, jako organu Szkoły, wynikających z prawa oświatowego, Statutu i niniejszego Regulaminu oraz wspieranie Dyrektora, nauczycieli i innych organów Szkoły w pracy na rzecz dobra uczniów.
Rada Rodziców realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
pobudzanie aktywności i organizowanie różnorodnych form działalności na rzecz rozwoju Szkoły,
zapewnienie rodzicom wpływu na działalność Szkoły poprzez wyrażanie i przekazywanie Dyrektorowi i innym organom Szkoły, organowi prowadzącemu i organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny stanowisk i opinii w sprawach związanych z działalnością Szkoły,
formułowanie opinii w sprawach przewidzianych przepisami prawa oświatowego oraz Statutu,
finansowe i organizacyjne wspieranie działalności statutowej Szkoły poprzez gromadzenie funduszy niezbędnych dla realizacji celów i zadań Szkoły.
wspieranie działalności samorządu uczniowskiego,
organizowanie współpracy z Dyrektorem i nauczycielami Szkoły w celu podniesienia jakości jej pracy.
 
Rozdział III
Struktura i zasady wyborów Rady Rodziców oraz jej organów wewnętrznych
 
§ 6
1. Podstawowym ogniwem organizacji ogółu rodziców Szkoły jest Zebranie Klasowe.
2. Jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic/prawny opiekun/
3. Każdy rodzic/prawny opiekun/ reprezentujący ucznia  ma prawo do głosowania.
4. Wybory do Rady Oddziałowej na pierwszym zebraniu rodziców przeprowadza wychowawca oddziału. 
5. Zebranie Klasowe wybiera spośród siebie,  w tajnych wyborach, z nieograniczonej liczby kandydatów Radę Oddziałową, składającą się z co najmniej 3 osób, tak aby można było wyłonić funkcję: przewodniczącego, sekretarza i skarbnika.
6. Kandydatów do Rady Oddziałowej zgłaszają rodzice uczestniczący w Zebraniu Klasowym.
7. Kandydat do Rady Oddziałowej musi wyrazić zgodę na kandydowanie.  Do zgłoszenia kandydatury osoby nieobecnej na Zebraniu Klasowym należy dołączyć jej pisemną zgodę.
8. Dla przeprowadzenia wyborów Zebranie Klasowe wybiera, dwuosobową Komisję Skrutacyjną, w skład której nie mogą wchodzić osoby kandydujące do Rady Oddziałowej. 
9. W celu przeprowadzenia tajnego głosowania Komisja Skrutacyjna sporządza karty do głosowania. Na karcie do głosowania Komisja Skrutacyjna wpisuje nazwiska kandydatów, a głosujący stawiają jeden krzyżyk przy wybranym przez siebie kandydacie. Głos uważa się za ważny jeśli na karcie do głosowania postawiono jeden krzyżyk.  
10. Wybór następuje  większością głosów. 
11. Po podliczeniu ilość głosów oddanych na poszczególnych kandydatów, Komisja Skrutacyjna sporządza protokół w dwóch egzemplarzach i ogłasza wyniki wyborów. Jeden egzemplarz protokółu z głosowania przekazywany jest do protokółu Rady Rodziców, drugi egzemplarz Dyrektorowi Szkoły.
12. Sprawy związane z procedurą wyborczą nieuregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Zebranie Klasowe.
13. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu Rad Oddziałowych, wskazanym przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału, wybranych w tajnych wyborach.
 
§ 7
Nowo wybrana Rada Rodziców ma obowiązek ukonstytuować się na pierwszym swoim posiedzeniu.
Rada Rodziców na pierwszym zebraniu w każdym roku szkolnym wybiera, w głosowaniu jawnym,  zwykłą większością głosów osób obecnych na zebraniu:
Prezydium
Komisję Rewizyjną
3. W skład Prezydium, wchodzi co najmniej 7 członków, tak aby można było wyłonić funkcję:
Przewodniczącego kierującego pracami Rady Rodziców,
Wiceprzewodniczącego, który przejmuje obowiązki Przewodniczącego w czasie jego nieobecności,
Sekretarza odpowiedzialnego  za dokumentację Rady Rodziców i protokołowanie jej posiedzeń,
Skarbnika odpowiedzialnego za prawidłową gospodarkę funduszami gromadzonymi przez Radę Rodziców.
min. 3 Członków.
4.W skład Komisji Rewizyjnej, wchodzi co najmniej 3 członków, tak aby można było wyłonić funkcję:
Przewodniczącego
Sekretarza
Członka.
 
 

Rozdział IV
Kompetencje i zasady działania Rady Rodziców oraz jej organów wewnętrznych
 
§ 8
Kompetencje Rady Rodziców określają zapisy Ustawy o prawie oświatowym  z dnia 14 grudnia 2016 roku (tj. Dz.U. 2017 poz. 59 ), Ustawy Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r.  z póź. zm. 
Rada Rodziców jest organem Szkoły, który reprezentuje ogół rodziców uczniów Szkoły.
Do kompetencji Rady Rodziców należy w szczególności:
 
Art. 83. 5.   ,,Rady rodziców mogą porozumiewać się ze sobą, ustalając zasady i zakres współpracy.
Art. 84. 1. Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły lub placówki, organu prowadzącego szkołę lub placówkę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły lub placówki.
2. Do kompetencji rady rodziców, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, należy:
1)     uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły lub placówki, o którym mowa w art. 26;
2)     opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły lub placówki, o którym mowa w art. 56 ust. 2;
3)     opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.
3. Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły lub placówki, o którym mowa w art. 26, program ten ustala dyrektor szkoły lub placówki w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora szkoły lub placówki obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną.
4. W szkołach i placówkach, w których nie tworzy się rad rodziców, program wychowawczo-profilaktyczny szkoły lub placówki, o którym mowa w art. 26, uchwala rada pedagogiczna.
5. W szkołach i placówkach publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub przez osoby fizyczne oraz w szkołach i placówkach niepublicznych program wychowawczo-profilaktyczny szkoły lub placówki, o którym mowa w art. 26, ustala organ wskazany w statucie szkoły lub placówki.
6. W celu wspierania działalności statutowej szkoły lub placówki, rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin, o którym mowa w art. 83 ust. 4.
7. Fundusze, o których mowa w ust. 6, mogą być przechowywane na odrębnym rachunku bankowym rady rodziców. Do założenia i likwidacji tego rachunku bankowego oraz dysponowania funduszami na tym rachunku są uprawnione osoby posiadające pisemne upoważnienie udzielone przez radę rodziców.
 
§ 9
Prezydium wykonuje wszystkie zadania i kompetencje Rady Rodziców pomiędzy jej zebraniami,
Do podstawowych zadań Prezydium należy:
bieżące kierowanie pracami Rady Rodziców w okresie między zebraniami, w tym gospodarką finansową Rady Rodziców,
realizacja preliminarza Rady Rodziców,
wykonywanie uchwał Rady Rodziców,
koordynowanie prac Rad Klasowych,
nadzór nad pracami komisji powołanych przez Radę Rodziców,
zatrudnianie osób (zlecanie usług) niezbędnych do realizacji zadań Rady Rodziców.
Prezydium reprezentuje Radę Rodziców i ogół rodziców uczniów Szkoły wobec Dyrektora i innych organów Szkoły oraz na zewnątrz.
W imieniu Rady Rodziców dokumenty skutkujące zobowiązaniami finansowymi podpisują co najmniej dwaj Członkowie Prezydium.
 
§ 10
Zebrania zwyczajne Rady Rodziców odbywają się co najmniej raz na kwartał . Zebranie Rady Rodziców zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy, na wniosek ¼ członków Rady oraz na wniosek Dyrektora, z tym, że pierwsze zebranie zwołuje dotychczasowy Przewodniczący nie później niż do końca września każdego roku.
O terminie, miejscu i proponowanym porządku zebrania zawiadamia się członków Rady Rodziców w sposób określony przez każdego członka Rady, co najmniej 7 dni przed planowanym terminem zebrania.
W uzasadnionych przypadkach może być zwołane zebranie nadzwyczajne po zawiadomieniu członków Rady najpóźniej na dzień przed terminem zebrania.
Tryb zwoływania zebrań Prezydium, Komisji Rewizyjnej i Rad Klasowych określają te organy.
Rada Rodziców podejmuje decyzje w formie uchwały.
Uchwały Rady Rodziców nie mogą naruszać kompetencji innych organów Szkoły. 
Uchwały Rady Rodziców niezgodne ze statutem Szkoły z mocy prawa są nieważne.
Do uchwał mają wgląd Dyrektor Szkoły jak i wszyscy rodzice uczniów.
Uchwały Rady Rodziców podejmowane są zwykłą większością głosów osób obecnych na zebraniu.
Zebrania Rady Rodziców są protokołowane. 
W zebraniach Rady Rodziców, Prezydium i Komisji Rewizyjnej mogą brać udział, z głosem doradczym, zaproszone osoby.
W zebraniu Rady Rodziców zwołanej na wniosek Dyrektora uczestniczy on z mocy prawa.
 
§ 11
Komisja Rewizyjna jest organem sprawującym kontrolę nad działalnością Prezydium.
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:
kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności finansowej Prezydium pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami,
przedstawianie Radzie Rodziców w formie pisemnej informacji i wniosków wynikających z przeprowadzonych kontroli,
opiniowanie rocznego sprawozdania finansowego Rady Rodziców.
 
§ 12
1.   Rada Oddziałowa reprezentuje ogół rodziców uczniów klasy wobec Dyrektora i innych organów Szkoły.
2.  Do zadań Rady Oddziałowej należy w szczególności informowanie Rodziców uczniów klasy o działaniach Rady Rodziców i Prezydium, a także o wynikach działań kontrolnych Komisji Rewizyjnej,
3.  Zebrania Klasowe poszczególnych oddziałów odbywają się z inicjatywy samych Rodziców, Oddziałowej Rady Rodziców, Wychowawcy klasy czy Dyrektora.
 
  
Rozdział V
Zasady gospodarki finansowej i wydatkowania funduszy Rady Rodziców
 
§ 13
Źródłem funduszy Rady Rodziców są:
dobrowolne składki rodziców Szkoły, darowizny od osób fizycznych oraz osób prawnych,
dotacje,
dochody z innych źródeł.
Fundusze, o których mowa w ust. 1, mogą być wydatkowane na wspieranie celów statutowych Szkoły, w tym szczególnie udzielanie Szkole pomocy materialnej w zakresie realizacji programu wychowawczego, programu profilaktyki i opieki nad uczniami.
Pisemne wnioski o przyznanie środków z funduszu Rady Rodziców mogą składać:
Dyrektor
Rada Pedagogiczna
Wychowawcy klas
Rady Oddziałowe
Samorząd Uczniowski.
4. Przyznanie środków z funduszu Rady Rodziców następuje w formie podjętej przez nią uchwały.
 
§ 14
Podstawą działalności finansowej Rady Rodziców jest Ramowy Preliminarz. 
W działalności finansowej Rady Rodziców obowiązują zasady celowego i oszczędnego gospodarowania.
W przypadku wydatkowania środków publicznych mają zastosowanie przepisy dotyczące finansów publicznych.
 
§ 15
RAMOWY PRELIMINARZ
 
1.   Wydatkowanie środków pochodzących ze składek Rodziców odbywa się poprzez         przekazanie środków do dyspozycji Zarządu Rady Rodziców.
2.   Środki pochodzące ze składek Rodziców mogą być wydatkowane na następujące cele:
pomoc materialną dla dzieci w sytuacjach szczególnych,
dofinansowanie konkursów i imprez o charakterze ogólnoszkolnym lub międzyszkolnym, 
dofinansowanie organizacji finałów szkolnych olimpiad, konkursów przedmiotowych, sportowych,
dofinansowanie kosztów udziału młodzieży w zawodach , konkursach i olimpiadach o charakterze międzyszkolnym , gminnym , powiatowym, wojewódzkimi i ogólnopolskim,
finansowanie niektórych zajęć pozalekcyjnych,
zakup nagród rzeczowych dla wyróżniających się uczniów,
zakup książek do biblioteki szkolnej, pomocy dydaktycznych do pracowni przedmiotowych i sprzętu elektronicznego, niezbędnych do wzbogacania procesu dydaktycznego,
wydatki osobowe i  rzeczowe związane z prowadzeniem księgowości ,
podróże służbowe uczniów i przedstawicieli Rady Rodziców,
dofinansowanie działalności statutowej szkoły.
 
3.    Wydatkowanie środków Rady Rodziców pochodzących z innych źródeł niż składka rodzicielska:
 

       1. finansowanie własnych projektów Rady Rodziców,
       2. dofinansowanie dla uczniów.
4.     Sposób wydatkowania środków Rady Rodziców może być w części zależny od życzeń czy wskazań ofiarodawców wpłacających środki na Radę Rodziców.
 
 

§ 16
Rachunkowość Rady Rodziców prowadzona jest na podstawie przepisów Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (tj. Dz.U. 2016 poz. 1047 ze zm.) 
 
§ 17
Sprawy nieuregulowane w Regulaminie rozstrzyga Rada Rodziców  w drodze uchwały, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 
 
Rozdział VII
Zmiany Regulaminu i przepisy końcowe
 

§ 18
Zmiana Regulaminu odbywa się w trybie i na zasadach właściwych dla jego uchwalenia.
 
§ 19
Traci moc dotychczasowy Regulamin przyjęty uchwałą Rady Rodziców  z dnia 27 września 2016 roku.
 
§ 20
Regulamin wchodzi w życie z dniem 4 września 2017 roku.
 
§ 21
Regulamin obowiązuje do czasu jego odwołania.
 
§ 22
Rada posługuje się pieczątką podłużną o treści „Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 15 im. Polskich Olimpijczyków w Koninie’’.
 
 
 
Copyright ©2016 Rada Rodziców przy SP nr 15 w Koninie, All Rights Reserved.